So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Thursday, June 14, 2012

Ang Ensakto nga Paagi sa Bunyag: Pagtuslo o Pagbubo? - Unang Bahin

ni:Fr.Ramon Oncog
(hinikay ni: Bro.A.S.)

PANGUTANA:

Good morning, Padre. Di ba ang bunyag ituslo man sa tubig sama sa gibuhat ni San Juan didto sa suba sa Jordan? Ngano man ang atoa nga ibubu ra man sa atong ulo? – 09NNNNNN301

TUBAG: (Unang Bahin)

Tinuod nga namunyag si Juan (Magbubunyag) didto sa suba sa Jordan. Pero, gipaklaro ba sa asuy sa Biblia ang iyang pamaagi sa pagbunyag? Kon giubog ba niya ang mga tawo sa tubig o igu lang ba niya sila gipatindog sa suba ug unya gibuboan sa tubig? Wala kini ipaklaro. Pero, ang mga igsoon natong mga Born-again moinsister nga ang pagbunyag kinahanglan nga ituslo gayud. Matud nila nga ang bunyag natong mga Katoliko kasagaran dili tinuud nga bunyag sanglit gibuhat pinaagi lang sa pagbubo. Alang nila, ang pagbunyag pinaagi sa pagtuslo mao lamang ang tinuoray nga nagsimbolo sa atong pagkalubong ug pagkabanhaw diha ni Kristo (cf. Rom 6:3-4).

Masuta nato ang kamatuoran pinaagi sa pagtan-aw sa ebindensya sumala sa: a) tinuoray nga kahulugan sa pulong nga ‘bunyag’, b) Biblia ug sentido komon, c) mga dokumento sa mga unang Kristyanos, ug d) pruweba sa archeology ug ancient Christian art. Karong Domingoha atong lang tukion ang kahulugan sa pulong ‘bunyag’.

Ang sayup sa mga igsoon nato nga Born-again mao nga nakaingon sila nga ang Griego nga pulong ‘baptizo’ sa Biblia nagkahulugan lamang ug ‘pagtuslo’ kon ‘pag-ubog’. Sayup! Daghan kini ug kahulugan. Ang maong pulong, pananglitan, nagkahulugan usab ug ‘paghugas’. Gigamit kini sa asoy ni San Lukas (11:38) diin naeskandalo ang mga Pariseo kang Jesus tungod kay mikaon siya nga walay paghugas (baptizo). Gapasabot ba kini sa wala pag-ubog sa tubig? Dili, kay si San Markos miingon nga ang mga Pariseo dili mokaon kon dili manghugas kon manghunaw sa kamot (nipto) (Mar 7:3-4).

Busa, ang pulong ‘baptizo’ diay dili lang nagkahulugan ug pagtuslo sa tibuuk lawas sa tubig. Daghan kini ug kahulugan apil na ang paghugas ug ritwal sa pagpanghunaw. Mas klaro kini labi na kon maghisgot kita sa mapasumbingayanon (metaphorical) nga kahulugan sa maong pulong. Ang Buhat 1:4-5, pananglitan, naghisgot ug bunyag (baptizo) pinaagi sa Espiritu Santo. Gapasabot ba kini ug pagtuslo o pag-ubog sa Espiritu Santo? Dili. Ang Buhat 2 sa tulo ka higayon naghisgot nga ang Espiritu gibubo ngadto sa mga matuohon (Buhat 2:17, 18, 33). Ang maong pagbubo sa Espiritu mao ang gihisgutan nga bunyag pinaagi sa Espiritu (cf. Buhat 11:15-17). Nagpakita lamang kini nga ang pulong ‘baptizo’ daghan ang kahulugan ug apil niini mao ang ‘pagbubo’.   

Resulta sa sobra ka simple nga panabot ang paghubad sa pulong nga baptizo ngadto sa ‘pag-ubog’ o ‘pagtuslo’.  Sa laing bahin, ensakto ang atong mga igsoong Born-again sa ilang pag-ingon nga ang bunyag pinaagi sa pagtuslo mas klaro nga nagsimbolo sa paglubong ug pagkabanhaw uban ni Kristo. Mao man gani nga ang Catechism of the Catholic Church sa parapo 1239 nag-ingon: “Baptism is performed in the most expressive way by triple immersion in the baptismal water.” Hinoon, ang pagbubo ug tubig sa ulo sa gibunyagan usa ka mas klaro nga simbolo sa pagbubo sa mga gasa sa Espiritu Santo, ug busa, mipadayon ang Katekismo sa pag-ingon: “From ancient times it has also been able to be conferred by pouring the water three times over the candidate's head.” Sa laktud, maingon nga ang pagtuslo ug ang pagbubo parehong nagsimbolo sa mga epekto sa bunyag. Walay makaingon nga ang usa kanila dili ensakto.
Ang bunyag pinaagi sa pagbubo gibuhat ba sa mga unang Kristyanos? Atong susihon ang ubang mga ebidensya sa sunod Domingo. Busa, sumpayan pa…

Ang Ensakto nga Paagi sa Bunyag: Pagtuslo o Pagbubo? - Ikaduhang Bahin


PANGUTANA:


Good morning, Padre. Di ba ang bunyag ituslo man sa tubig sama sa gibuhat ni San Juan didto sa suba sa Jordan? Ngano man ang atoa nga ibubu ra man sa atong ulo? – 09NNNNNN301

TUBAG: (Ikaduhang Bahin)

Niadtong miaging Domingo, atong gituki ang tinuoray nga kahulugan sa pulong ‘baptizo’. Atong napamatud-an nga wala lang kini nagkahulugan ug ‘pag-ubog o pagtuslo’, kundili daghan kini ug kahulugan, apil niini ang ‘pagbubo’. Mitapus kita sa pag-ingon nga sayup sa atong mga kagisoonan nga mga Born-again sa ilang paghunahuna nga ang pagtuslo mao lamang ang ensakto nga paagi sa pagbunyag. Oo, atong giangkon nga tinuoray nga ang pagtuslo mas klaro nga nagsimbolo sa atong pagkamatay ug pagkabanhaw uban kang Kristo. Apan sa laing bahin usab, ang pagbisbis ug tubig mas klaro nga timaan sa pagbubo sa Espiritu Santo dinhi kanato.

Ang laing mga rason nganong giisip sa Simbahan nga validong paagi sa pagbunyag ang pagbubo ug tubig sa ulo mao: ang asoy sa Biblia ug sentido komon; ang mga dokumento sa unang mga Kristyanos; ug pruweba gikan sa archaeology ug ancient Christian art.
Ang Asoy sa Biblia ug Sentido Komon. Gikan sa Buhat 2:41 nasayran nato nga human sa unang pagwali ni Pedro, tulo ka libo ka mga tawo ang nagpabunyag. Ang mga archaeologists miingon nga ang syudad sa Jerusalem niining panahona, walay igung supply sa tubig aron mabunyagan ang ingon kadaghang tawo pinaagi sa pagtuslo. Sigurado gayud nga gibunyagan kining mga tawhana pinaagi sa pagbubo o pagbisbis ug tubig. Bisan karon, ang sentido komon (common sense) nagtug-an kanato nga adunay mga higayon nga imposible ang pagbunyag pinaagi sa pagtuslo. Ang mga tawo, pananglitan nga masakiton kaayo ug dili na mahimo dugayon ang pagbunyag. Laing pananglitan mao ang usa ka binilanggo didto sa Muslim nga nasud diin kinahanglan nga himoon sa sekreto ang pagbunyag. Laing pananglitan pa gayud mao ang pagbunyag sa usa ka Eskimo kinsa nagpuyo didto sa tugnaw kaayo nga lugaw. Hikawan ba diay nato kining mga tawhana sa bunyag tungod kay dili mahimo ang pagtuslo kanila sa tubig?

Ang mga Dokumento sa Unang mga Kristyanos. Ang mga karaang dokumento nagmatuod nga ang mga Kristyanos kaniadto namunyag pinaagi sa pagbubo. Sa Didache nga gisulat sa tuig 70 A.D. mabasa: “Concerning baptism, baptize in this manner: Having said all these things beforehand, baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in living water [that is, in running water, as in a river]. If there is no living water, baptize in other water; and, if you are not able to use cold water, use warm. If you have neither, pour water three times upon the head in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.” Si Papa Cornelius I sa iyang Letter to Favius of Antioch niadtong tuig 251 nag-asuy nga sa dihang hapit na mamatay si Novatian, “he received baptism in the bed where he lay, by pouring” (gikutlo ni Eusebius sa iyang libro Ecclesiastical History, 6:4311). Si Cyprian usab sa Letter to a Certain Magnus nga iyang gisulat sa tuig 255 A.D. nagtambag: “[no one should be] disturbed because the sick are poured upon or sprinkled when they receive the Lord’s grace”.

Pruweba gikan sa Archaeology ug Ancient Christian Art. Ang mga mosaics ug mga artworks nga makita nato sa mga catacombs naghulagway giunsa pagpamunyag sa mga Kristyanos kaniadto. Kasagaran niini mao ang pagbubo. Bisan gani kun ang pagbunyag anaa gihimo sa suba, ang gibunyagan magtindog lamang sa mabaw nga parte sa suba ug buboan ang iyang ulo ug tubig ginamit ang kinhason. Didto sa Nazareth, usa ka bunyaganan (baptistery) nakubkuban sa mga archaeologists. Matud pa gigamit kini sa mga Kristyanos niadtong ikaduha ka siglo. Gamay kini kaayo ug impossible ang pagbunyag pinaagi sa pagtuslo.