So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Wednesday, June 13, 2012

Ang Panagbangi sa Simbahan ug Freemasonry (Part I)

 ni:Father Ramon Oncog
 (HINIKAY NI: BRO.ALLAN S.)


Pangutana: 

Pads, usa ko ka ex-seminarian. Mangutana ko: Usa ba ka sala ang pagkaMason?.... Unsa naman ang stand sa Simbahan sa mga Mason? Salamat. – 09XXXXXX294

Tubag:

Ang daan (1917) nga Code of Canon Law sa canon 2335 nag-ingon: “Persons joining associations of the Masonic sect or any others of the same kind which plot against the Church and legitimate civil authorities contract ipso facto excommunication simply reserved to the Apostolic See.” Klaro kaayo nga sigun sa daan nga Code, kadtong mosulod pagkamiyembro sa Freemasonry automatic nga excommunicated sa Simbahan. Dili sila angay nga modawat sa mga sakramento; balibaran sila sa pagdawat niini kun mamugos man ugaling. Sa binag-o (1983) nga Code, wala na hinganli ang Freemasonry. Miingon na lamang ang Code sa canon 1374: “A person who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty; one who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict.”

Tungod kay wala na mahinganli ang Masonry sa bag-o nga balaod, daghan ang nakaingon nga mahimo na ang usa ka Katoliko nga moapil sa pagkaMason. Kining kalibog nag-aghat sa Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) sa pagpagawas ug katin-awan nga giulohan ug Declaration on Masonic Associations niadtong Nobyembre 26, 1983. [N.B. Niadtong panahona, ang CDF gipangulohan ni Joseph Cardinal Ratzinger nga karon Papa Benedicto XVI). Ang maong deklarasyon nagkanayon: “…the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enroll in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. It is not within the competence of local ecclesiastical authorities to give a judgment on the nature of Masonic associations which would imply a derogation from what has been decided above….

Upat ka punto ang makutlo nato sa maong katin-awan: (1) Dili importante nga wala hingali ang Masonry sa bag-o nga Code of Canon Law. Ang canon 1374 sa bag-o nga Code ug ang canon 2335 sa karaan nga Code, pareho lang ang gipasabot. (2) Ang negatiba nga husga sa Simbahan batuk sa Freemasonry wala mautro o mausab sanglit ang mga sukaranan nga mga prinsipyo sa maong kapunungan sumpaki o dili gayud mahiuyon sa mga pagtulun-an sa Simbahan. (3) Ang mga Katoliko nga miapil sa Freemasonry anaa sa grabe nga sitwasyon sa sala. Busa, dili sila angay nga mokalawat panahon sa Misa. (4) Ang mga lokal nga awtoridad sa Simbahan – pananglitan, ang Obispo sa dyosesis – dili mahimo nga mohimo ug patakaran nga sukwahi nga unsay gitakda sa deklarasyon sa CDF.

Gikapus kita sa espasyo, busa sa sunod gula sa Lantawan na lang nako hisgutan ang mga rason ngano nga gidid-an ang mga Katoliko sa pag-apil sa Freemasonry.

Ang Panagbangi sa Simbahan ug Freemasonry (Part II)


Pangutana: 


Maayong gabii, Padre. Mangutana lang ko – Nganong supak man ang Simbahan batuk sa Freemasonry? Salamat. – 09XXXXXXX753

Tubag: 

Niadtong miaging Domingo atong gipaklaro nga ang awtoridad sa Simbahan pinaagi sa Code of Canon Law, nagdili sa mga Katoliko kaniadto ug hangtud karon sa pag-apil sa Freemasonry. Ang daan (1917) nga Code of Canon Law sa canon 2335 nag-ingon: “Persons joining associations of the Masonic sect or any others of the same kind which plot against the Church and legitimate civil authorities contract ipso facto excommunication simply reserved to the Apostolic See.” Samtang ang binag-o (1983) nga Code miingon canon 1374: “A person who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty; one who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict.”

Sa unang pagbasa sa maong mga balaod, makaingon ta nga ang hinungdan ngano nga ang Simbahan supak sa Masonry mao nga tungod kay kini adunay laraw batuk sa Simbahan. Tungod niini dunay uban moingon nga mahimo ra moapil sa pagka-Mason basta kay wala maglaraw batuk sa simbahan ang lodge o sanga sa Masonry nga ilang pagaapilan. Dili kini tukma nga pagsabot sa balaod! Ang maong mga deklarasyon sa Canon Law kinahanglan nga basahon ubos sa lamdag sa uban pang mga dokumento sa Simbahan sugod pa sa sulat nga giulohan ug In Eminenti (1738) ni Papa Clemente XII ug labi na gayud sa sulat ni Papa Leon XIII niadtong 1884 nga giulohan ug Humanum Genus. Sa maong sulat, ang naulahi miingon: “. . . that which is [Freemasonry’s] ultimate purpose forces itself into view—namely, the utter overthrow of that whole religious and political order of the world which the Christian teaching has produced, and the substitution of a new state of things in accordance with their ideas, of which the foundations and laws shall be drawn from mere Naturalism....”

Ang pagsupak sa Simbahan batuk sa Freemasonry diay nagsukad sa unsa nga klase sa kaponungan ang Freemasonry ug sa dili magkatagdo nga prinsipyo tali niini ug sa Simbahan. Ang Freemasonry nagtamod sa pilosopiya sa Naturalismo diin ang tawhanong kinaiyahan (human nature) ug ang pangrason (human reason) mao ang giila nga labing hingpit nga giya (ultimate guide). Alang sa Freemasonry ang kinatas-ang destinasyon sa tawo mao ang pagkahingpit nga tawo. Dili tingali moangkon ang mga Mason nga relihiyon ang Freemasonry, pero ang ilang grupo matawag gyud nato nga usa ka relihiyon nga kumpleto sa mga doktrina ug mga ritwal o mga seremonyas. Usa kini ka relihiyon kansang dios mao ang pangrason ug kahibawo sa tawo nga gisimbolohan sa kompas ug eskwala nga makita nato sa logo sa mga Mason. Ug busa, kinsa kadtong moapil niining kapungungan nakasala batuk sa Unang Sugo.

Ang Simbahan, sa iyang kabahin, nagtamud sa gitawag nga divine revelation o pagpadayag sa Dios ug alang niya ang kinatas-an nga destinasyon sa tawo mao ang pagpakig-uban sa Dios. Ang maong pakig-uban magsugod dinhi sa kalibutan pinaagi sa pag-ampo, mga sakramento ug uban pang mga espirituhanon nga tabang. Sa mubong pagkasulti, ang Simbahan naga-ila sa unsay supernatural, samtang ang Freemasonry nagdawat lamang sa unsay natural. Sa kasaysayan ug ilabi na gyud didto sa Europa, kining panagbangi sa prinsipyo maoy hinungdan nga ang mga Mason naglaraw sa paglumpag sa Simbahan.

Sa sunod Domingo hisgotan nato ang lain nga rason ngano nga ang Simbahan supak sa Freemasonry – ang dautan nga paggamit sa panumpa (evil misuse of oath).

 

Ang Panagbangi sa Simbahan ug Freemasonry (Part III)


Pangutana: 

Maayong gabii, Padre. Mangutana lang ko – Nganong supak man ang Simbahan batuk sa Freemasonry? Salamat. – 09XXXXXXX753

Tubag:

Sa unang bahin sa tubag sa imong pangutana, gihisgotan nato nga walay kausaban sa baruganan sa Simbahan batuk sa Freemasonry. Gidid-an sa gihapon ang mga Katoliko sa pag-apil niini. Kadtong nakahibalo niini unya nagpadayon sa ilang pagkaMason, anaa sa sitwasyon sa pagpakasala ug dili angay nga mokalawat.

Sa ikaduhang bahin, gihisgotan nato ang labing mahinungdanong rason sa Simbahan sa iyang pagsalikway sa Freemasonry. Miingon kita nga ang mga sukaranang prinsipyo (basic principles) sa maong organisasyon ug sa Simbahan dili gayud mahimo nga magkatugma. Ang Freemasonry nagtamud sa pilosopiya sa Naturalismo diin gipakadios ang Rason. Ang tawhanong pangrason mao ang giila nga labing hingpit nga giya. Ug ang kahingpitan sa tawhanong kinaiyahan (human nature) mao ang gihimong katapusang tumong. Ang relihiyon giila lamang nga accessory – makatabang apan dili kinahanglanon – aron sa pagkab-ot sa maong kahingpitan. Ang Simbahan, sa iyang kabahin, nag-ila sa mga butang nga espirituhanon ug sa mga realidad nga supernatural. Ang giila nga tumong sa Simbahan mao ang pagpakig-uban sa tawo sa Dios. Labaw sa tanan, ang Simbahan nag-ila nga naghupot siya ug mga kamatuoran nga pinadayag gikan sa Dios (divinely revealed truths) isip giya. Tungod niini magkasumpaki gayud ang baruganan sa Freemasonry ug Simbahan.

Karon, hisgotan nato ang lain nga rason ngano nga gikondena sa Simbahan ang Freemasonry. Ang ikaduha nga rason mao ang dautan nga paggamit sa panumpa o evil misuse of oath. Sa pagsulod sa Freemasonry, ang usa ka tawo manumpa sa Labawng Makagagahum o Deity. Pinaagi sa usa ka ritwal ang tawo manumpa sa iyang hingpit nga pagtugyan sa kaugalingon sa kapunongan sa Freemasonry uban sa kaandam pagdawat ug silot kun ugaling mahisimang siya sa patakaran sa kapunongan. Usa kini ka pagsupak sa Ikaduhang Sugo!

Maingon nato nga duha lang ang posibilidad sa maong pagpanumpa – binuang ang maong panumpa o seryoso kini. Kun binuang ang maong panumpa, nan gipasaksi ang Dios sa usa ka binuang. Kun seryoso kini, nan gisangpit ang Dios aron pagsaksi sa pagbaligtad sa tawo sa iyang gidapigan. Ang nasud (state) ug Simbahan gidasonan sa Dios; dili mahimo nga adunay mga hugpong, grupo o kalihokan nga moilog sa pagdapig o loyalty sa tawo. Ang awtoridad sa Freemasonry dili mahimong molabaw sa awtoridad sa gobyerno sa nasud ug sa mga pangulo sa Simbahan. Busa, kun seryoso ang mga Mason sa ilang pagpanumpa, nan ilang gigamit ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala.

Sa laktud nga pagkasulti, ang paglaraw batuk sa Simbahan, ang iyang pagkasekreto nga organisasyon dili maoy rason ngano nga ang Simbahan batuk sa Freemasonry. Ang rason mao nga ang Freemasonry sa iyang pagka-siya naghupot ug mga prinsipyo ug mga tulumanon nga sukwahi sa Simbahan.