So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Friday, July 6, 2012

Ang Pagpakasal sa Tawo nga Wala Higugmaa


ni:Fr.Ramon Oncog
(hinikay ni: Bro.A.S.)


Pangutana:

 Good evening, Father. Mangutana lang ko - Sala ba ang magminyo sa foreigner bisan walay love? Salamat ug God bless. 


Pangutana:

 Father, sala ba ang makigminyo sa usa ka tawo nga wala nako higugmaa, apan daghan siya ug kwarta ug daghan akog matabangan pinaagi sa pagminyo niya? 

Tubag:


Pipila ka katuigan kaniadto, uso kaayo sa atong mga katigulangan ang paminyo dili tungod kay nagkahigugmaay ang lalaki ug babaye kundili tungod kay gagmay pa lang gani sila gibuya na silang daan sa ilang isig ka ginikanan. Sa kasaysayan sa institusyon sa kaminyoon ang mga lalaki ug babaye nagminyoay tungod sa nagkalainlaing rason, ug kadaghanan niini walay labot ang pagbati sa gugma. Ang mga harianong banay, pananglitan, nagminyoay aron pag-ugmad o pagtukod ug maayong relasyon tali sa ilang mga gingharian; ang ubang mga tawo nagminyo aron moasenso ang ilang negosyo o mosaka ang ilang pagkabutang diha sa katilingban o sa simple nga rason nga adunay modala sa ilang apelyido sa sunod nga kaliwatan.

Maingon nato nga usa ka binag-o kining pagminyo tungod ug alang sa gugma. Gani, kataw-an tingali kita sa atong mga katigulangan tungod sa atong sobra nga paghatag ug importansya sa gugma diha sa kaminyoon. Moingon tingali sila nga ang ilang pagminyoay tungod sa mga praktikal nga rason mas milahutay hinoon ug mas milungtad kay sa klase sa kaminyoon karon nga binase sa pagbati. Sa akong hunahuna, ang pagkadali mausab sa pagbati mao ang hinungdan ngano nga adunay mga balaod mahitungod ug kaminyoon. Ang maong mga balaod gitukod aron maprotektahan ang institusyon sa kaminyoon sa panahon nga mohupas na ang pagbati.

Alang sa Simbahan, ang kaminyoon sa mga binunyagan usa ka sakramento. Buot ipasabot nga gikan sa pagkatawhanon nga institusyon, gikan sa pagkasukaranan sa tawhanong katilingban, giisa kini ni Kristo ngadto sa pagkasukaranan sa gingharian sa langit. Ang sakramento sa kaminyoon naghatag ug grasya sa bana ug asawa aron makaagak sila sa usag-usa ngadto sa langit ug aron makaamoma sila sa ilang mga anak aron sila mamahimong mga santos. Mga praktikal kini nga mga konsiderasyon, apan may kalabutan sa pagtigum ug bahandi sa langit ug dili aron makatingob ug kalibutanon nga mga kaayohan.

Ang balaod sa Simbahan naglatid unsa ang minimum nga gikinahanglan sa pagkonsente sa usa ka kaminyoon: “For matrimonial consent to exist, it is necessary that the contracting parties be at least not ignorant of the fact that marriage is a permanent relationship between man and woman, ordered to the procreation of children through some form of sexual cooperation” (canon 1096 §1 of the 1983 Code of Canon Law). Buot ipasabot nga basta kay ang lalaki ug babaye nga magminyo andam sa pagtuman sa katungdanan sa Kristohanong kaminyoon – pasalig o commitment hangtud sa kamatayon, pagkamakanunayon, ug kabukas sa pagdawat ug mga anak nga ihatag sa Dios – wala nila abusohi ang sakramento sa kaminyoon bisan pa kun duna silay giapas nga kalibutanong kaayohan sa pagsulod sa kaminyoon. Sa laing bahin, kun maghisgot kita ug commitment, importante nga ang magtiayon adunay kahiusahan sa panghunahuna unsaon paggasto ang ilang kwarta. Ubay-ubay ang kaminyoon nga nabungkag tungod kay usa sa magtiayon nagsige ug tabang sa iyang mga ginikanan, mga igsoon ug ubang kaparyentehan nga walay pagtugot o pagkonsulta sa iyang kapikas. Oo, angayan ang pagtabang sa pamilya nga gigikanan. Apan, usa kini ka butang nga angay hisgotan ug sabutan sa magtiayon kay sila gitawag man sa pagtukod ug kaugalingong pamilya.

Unsaon na lang ang gugma? Hugot ang akong pagtuo nga ang imong gipasabot ug gugma mao ang maanindot nga pagbati diin ang lalaki ug babaye mag-angayanay sa usag-usa. Dili kini mao ang kinatibuk-an sa gugma; usa lang kini sa aspeto sa gugma ug gitawag kini nato sa Iningles ngaaffection. Makatabang ang affection sa pagpalahutay sa kaminyoon ilabi na panahon sa mga kalisdanan; makapasamot kini kasuod sa magtiayon. Apan, dili kini mao ang tumong sa kaminyoon. Ang tumong sa kaminyoon mao ang gugma sa tinuoray nga kahulogan niini diin ang nahigugma maninguha sa kaayohan sa gihigugma. Ug unsa ang labing taas nga kaayohan alang sa usa ka tawo? Walay lain kundili nga siya masuod sa Dios. Ang bana ug asawa nga nagtabang sa usag-usa nga mahimong santos ug makaabot sa langit tinuoray nga nahigugma sa usag-usa bisan pa kun ang ilang pagbati sa usag-usa adunay kausaban sulod sa mga katuigan.