So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Friday, July 6, 2012

Diosnong Probidensya, Kagawasan, Sala


ni:Fr.Ramon Oncog
(hinikay ni: Bro.A.S.)


PANGUTANA: 

Maayong hapon, Padre. Ginaingon nga ang Dios naghatag sa tawo ug kagawasan tungod sa iyang dakong gugma kanato. Pero, kining gasaha maoy nakaingon nga makasala ang tawo. Sa pagkasala sa tawo nasakit ang Dios ug nag-antus ang tawo tungod sa epekto sa iyang sala. Nganong dili na man lamang pahitaboon sa Dios ang unsay subay sa iyang kabubut-on aron dili siya masakitan? 

TUBAG:

Ang imong pangutana mahitungod ug moral evil. Ang moral evil lahi kay sa gitawag nato nga physical onatural evil. Ang naulahi mahitungod sa mga panghitabo sa kinaiyahan nga maoy makaingon sa kasakitan ug pag-antus sa tawo. Dili kini resulta sa kabubut-on sa tawo, kundili natural lang gyud nga mahitabo kini. Apil sa natural evil ang mga kalamidad sama sa bagyo, baha, landslide, linog nga maoy hinungdan sa pagkaangul ug pagkamatay sa mga tawo. Ang atong pagtoo nagpadayag nga kining kadautan mahitabo gayud hangtud nga ang tibuok kinaiyahan moabot sa kaihingpitan. Matud pa ni San Pablo: “Nasayod kita nga hangtud karon, ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babaye nga nagbati” (Rom 8:22).

Ang sala, sa laing bahin, gitawag nato nga moral evil. Kadautan kini nga resulta sa mangil-ad nga kabubut-on sa tawo. Sama sa physical evil, masabtan lamang nato kini ubos sa lamdag sa atong pagtoo. Matud pa sa parapo 388 sa Catechism of the Catholic Church (CCC) nga kun walay pagtoo, ang sala isipon lamang nga depekto sa pagtubo o kahuyang o sayup o sangputanan sa kakulangon diha sa struktura sa katilingban. Ang kahibalo mahitungod sa plano sa Dios alang sa tawo mao ang makapaamgo kanato nga ang sala usa diay ka pag-abuso sa gasa sa kagawasan nga gihatag sa Dios kanato aron unta kita mohigugma Niya ug sa atong isigkaingon.

Ang tumong sa kagawasan sa tawo mao ang gugma. Kun walay kagawasan, wala gugma. Apan, ang maong gasa sa kagawasan mahimo nga iyang gamiton pagbatok sa Dios. Kining pagrebelde sa tawo batok sa Dios maoy makaingon sa pagsulod sa kadautan nganhi sa kalibutan. Busa, maingon nato nga ang moral evil mas ngilngig pa kay sa physical evil. Dili ang Dios mao ang hinungdan sa moral evil bisan gani sa indirekta nga paagi. Hinoon, gitugot niya kini tungod sa iyang dako nga pagtahud sa kagawasan sa tawo (cf. CCC, 311).
Labaw sa tanan, sa ngadtongadto, ato usab nga madiskobre nga bisan tuod kun ang dautan dili gyud mahimong maayo bisan kanus-a, ang gahum sa Dios makapasangput ug maayo gikan sa dautan. Gikan sa pinakangilngig nga kadautan – ang pagsalikway ug kamatayon sa Anak sa Dios, tungod sa sala sa mga tawo – ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, mipatungha sa pinakanindot nga kaayohan: ang paghimaya ni Kristo ug ang atong kaluwasan. Ang kinabuhi sa daghang mga santos usab nagsaksi sa giingon ni San Pablo sa Rom 8: 28 nga “Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya.” (cf. CCC, 312, 313). Ang pulong “tanang butang” nagpasabot ug tanan – apil ang atong mga sala ug kapakyasan.
Ang drama sa bugno sa kaayo ug dautan dili tingali nato masabot sa hingpit pagkakaron. Pero, kombinsido kita nga ang Dios mao ang Dios sa kalibutan ug kasaysayan. Wala kita masweto sa iyang pamaagi, pero makalaum kita nga inig atubang nato kaniya mahibaloan nato giunsa niya paggiya ang atong kinabuhi ug tanang butang ngadto sa tumong niini (cf. CCC, 314).