So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Friday, July 6, 2012

Si Maria nga Walay Buling sa Sala

ni:Fr.Ramon Oncog
(hinikay ni: Bro.A.S.)
PANGUTANA:
Nganong moingon man ang Simbahang Katoliko nga si Maria walay sala nga matud pa sa mga dili-Katoliko, Padre, nga  mabasa man sa Biblia nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios (Rom. 3:10-12, 23; 5:12) unya si Maria mismo miangkon pud nga siya giluwas (Lk. 1:47)? Tinuod ba nga ang doktrina sa putli nga pagpanamkon ni Maria minugna lang ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854?
TUBAG:
        Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nagpadayag nga ang “tanan” nakasala. Sa orihinal nga Griego, ang pulong “tanan” mao ang pulong “pas”. Sa Biblia, ang pulong “pas” gigamit sa paagi sa pagsulat nga gitawag ug hyperbole o palabaw. Busa, ang “pas” wala magpasabot ug “sa matag panahon o kada usa ka higayon o walay pagpinig (exception)”. Pareha ra kini sa pag-ingon sa atong Ginoo: “Walay maayo gawas sa Dios” (Lk. 18:19). Apan sa laing higayon miingon siya: “Ang maayong tawo magsultig maayo...” (Mat. 12:35). Gisukwahi ba sa Ginoo ang una niyang gisulti? Wala. Migamit lang siya ug hyperbole aron pagpadayag nga ang tanang kaayo gikan sa Dios. Tungod niini, maingon nato nga usab ang pulong “tanan” o “pas” modawat gihapon ug exception. Pananglitan, sa I Cor. 15:22 si San Pablo miingon: “Kay ingon nga nangamatay ang tanang (pas) mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa sa Adan...” Apan, sayud kita nga dihay mga tawo nga wala makasinati ug kamatayon – si Enoch (Gen 5:24; cf. Heb 11:5) ug si Elias (II Hari 2:11). Sa samang paagi, sa pag-ingon ni San Pablo nga ang tanan nakasala, adunay gipinig – ang Mahal nga Birhen Maria.
            Apan, nganong miingon man si Maria mismo nga ang Ginoo mao ang iyang Manluluwas (Lk. 1:47)? Ug wala pa unta siyay sala, nan wala unta siya magkinahanglan ug manluluwas! Sa iyang pagdeklara (wala siya nagmugna) sa dogma sa Immaculada Concepcion niadtong 1854, si Papa Pio IX pinaagi sa apostolic constitution Ineffabilis Deus miingon: We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” Sa laktud nga pagkasulti, si Maria nahimong putli, walay buling sa sala, tungod sa pahanungdan sa Ginoong Jesus. Tungod niini, makatawag si Maria kaniya nga iyang Manluluwas. Sama natong tanan, giluwas si Maria sa Ginoo. Apan, samtang maluwas kita unya pa pohon niining kinabuhia, si Maria giluwas sa panahon nga siya gipanamkon didto sa tagoangkan sa iyang inahan (nga si Santa Anna).
            Hinumdumi nga alang kanatong mga Katoliko, si Maria mao ang katumanan sa saad sa Dios sa Gen. 3:15: “Himoon kong magdinumtanay ikaw [ang Yawa] ug ang babaye...” Ang babaye nga magdala sa Manluluwas adunay hingpit nga pagdumot sa Yawa, ug busa importante nga ang Yawa walay gahum ibabaw kaniya bisan magamay. Sa laktud, kinahanglan nga wala siyay sala. Mao kini ang hinungdan nga gitawag si Maria nga “puno sa grasya” (Lk. 1:28). Sayran nato nga ang grasya mao ang tambal ug pangkontra batuk sa sala. Sa orihinal nga teksto sa Griego ang pulong nga gigamit “kecharitomene”. Usa kini ka verb sa past perfect tense, ug busa nagpasabot ug usa ka kondisyon o estado kaniadto nga nagpadayon hangtud karon. Ang pulong “kecharitomene” nagpasabot usab nga ang pagka puno sa grasya ni Maria usa ka espesyal o nilain nga gasa alang kaniya gikan sa Dios. Sa tibuok Balaang Kasulatan siya lamang ang giila nga kecharitomene.