So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Friday, August 3, 2012

Ang Hugos o Sugat

ni:Fr.Ramon Oncog 

(hinikay ni: Bro.A.S.)

PANGUTANA: 

Maayong udto, Padre. Unsay importansya sa Hugos? Wala man lagi kitay mabasahan mahitungod niini diha sa Biblia. – 09NNNNNN160

TUBAG:

            Ang Hugos gitawag usab nato nga Sugat. Usa kini ka buluhaton panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw diin iprosesyon nato ang duha ka imahen – ang imahen sa Birhen Maria nga nagpurong ug itum ug ang imahen sa nabanhaw nga Ginoo. Unya magtagbo sila sa hugosan. Pinaagi niini, atong gipadayag ang pagtuo nga ang nabanhawng Ginoo mipakita ug una ngadto sa iyang inahan nga si Maria Santissima arong paghupay sa iyang kaguol. Mao kana nga ang bata o “anghel” nga hugoson mokuha sa itum nga belo gikan sa ulo sa birhen ug pulihan kini niya ug puti nga belo o korona.
            Ang pagtuo nga ang nabanhawng Ginoo mipakita ug una ngadto sa Mahal nga Birhen usa ka tradisyon nga dili sakup sa Balaang Tradisyon; ug sakto ang imong obserbasyon nga dili usab kini mabasa sa Balaang Kasulatan. Usa lamang kini ka popular nga debosyon ug dili apil sa opisyal nga doktrina sa Simbahan. Mahimo nga motuo ka niini, mahimo usab nga dili.
            Dunay moingon nga wala magpakita ang nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang inahan sanglit lig-on man ang pagtuo sa Mahal nga Birhen mahitungod sa kabanhawan. Dili na siya angay hupayon pa kay kahibalo na siyang daan nga mabanhaw gayud ang Ayang anak. Opkors, ang pinakalig-on nga awtoridad batuk niining tradisyon mao ang taho sa Biblia diin giingon: “Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena...” (Mk 16:9). Klaro kaayo nga nag-ingon ang Biblia nga ang nabanhawng Ginoo unang mipakita kang Maria Magdalena ug dili sa Mahal nga Birhen Maria. Gidasonan usab kini sa parapo 641 Catechism of the Catholic Church.
            Sa laing bahin, ang mga misuporta sa maong tradisyon moingon nga ang pulong “pag-una” sa Mk 16:9, wala magpasabot ug absolute priority kundili relative priority lamang. Nga kuno, ang maong pulong sabton isip naghatag ug relasyon sa sunod panghitabo nga gihulagway sa bersikulo nga nag-ingon: “Milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak.” Buot ipasabot sa mga misuporta niining tradisyon nga sa wala pa moadto si Maria Magdalena sa uban, nagpakita niya ug una si Kristo. Apan, wala kini magpasabot nga sa wala pa magpakita kaniya ang Ginoo, wala siya magpakita daan sa iyang inahan.
            Daghan kaayo ang misuporta sa tradisyon nga ang nabanhawng Ginoo una nga mipakita sa Mahal nga Birhen Maria. Apil niini ang daghang mga santos, pananglitan sila: St. Anselm, St. Albert the Great, St. Ignatius Loyola, St. Teresa of Avila, ug hasta gani si Blessed John Paul II. Sa iyang pakigpulong niadtong Mayo 27, 1997, si Blessed John Paul II miingon: “From this silence [i.e. from the fact that the Gospels do not relate an apparition to the Blessed Virgin], one must not deduce that Christ, after his Resurrection, did not appear to Mary... On the contrary, it is legitimate to think that the Mother may really have been the first person to whom the risen Jesus appeared.... The unique and special nature of the presence of the Virgin at Calvary and her perfect union with the Son in his suffering on the Cross, seem to postulate a very particular participation on her part in the mystery of the Resurrection. [The Mother of God] was probably also a privileged witness to the Resurrection of Christ, in this way completing her participation in all the essential moments of the paschal mystery. Embracing the risen Jesus, Mary is, in addition, a sign and anticipation of humanity, which hopes to reach its fulfillment in the resurrection of the dead.” Buot ipasabot sa kanhi santo papa nga sanglit nahiusa man ang kasingkasing ni Jesus ug Maria panahon sa pag-antus didto sa Kalbaryo, angay lang nga adunay espesyal nga pagsaksi ang Santissima sa kabanhawan. Niining paagiha nahingpit ang pag-ambit sa Mahal nga Birhen sa misteryo sa Pasko – sa pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw – sa atong Ginoo.
            Sublion nako ug sulti dinhi nga kini nga tradisyon dili apil sa mga artikulo sa pagtuo o sa opisyal nga pagtulun-an sa Simbahan. Mahimo nga dili kita modawat niini. Busa, dili makatarunganon ang pagmata ug sayo aron pagtan-aw sa sugat unya hikalimtan ang pagsimba sa Pasko sa Pagkabanhaw.